Technologie

Naši IT borci sepsali bodový popis technologií, nástrojů a buzzwordů, které používají. Rozumět jim budou hlavně… zase další IT borci. Takže pokud nevíte, o čem je tu řeč, nevadí – nerozumí tomu ani všichni Forresti.

Aplikační server

Nezbytný pro provoz java web aplikací. Na našich serverech používáme Apache Tomcat, umíme řešit deployment, ale třeba i clusterované řešení. Máme zkušenosti s aplikacemi provozovanými na WebSphere nebo WebLogic. Nebojíme se ani jiného servlet kontejneru.

App-Server

Unabdingbar für den Betrieb von Java-Web-Apps. Auf unseren Servern verwenden wir Apache Tomcat, wir kennen uns mit Deployment aus, aber zum Beispiel auch mit Clusterlösungen.  Wir verfügen über Erfahrungen mit Apps, welche mit WebSphere oder WebLogic funktionieren. Aber auch vor Servlet-Container schrecken wir nicht zurück.

Bezpečnost

Automatizované penetrační testy (pomocí nástroje Acunetix) jsou nedílnou součástí našeho testovacího checklistu. U důležitějších řešení přizveme k ručnímu penetračnímu testu kapacity z oboru (DCIT, Kümmel). Při zjištěné chybě opravu distribuujeme napříč všemi našimi řešeními. Mimochodem, nikdo na světě nevyrobí nic bezchybného… Vzdálený přístup k serverům – pomocí OpenSSH jen omezené skupině uživatelů (pouze pomocí jejich SSH klíčů) a jen z vyjmenovaných IP adres.

Bootstrap

Viele von uns waren am Anfang skeptisch gegenüber Bootstrap, aber bald sind wir mit dessen Möglichkeiten auf den Geschmack gekommen. Nun ist es nicht mehr wegzudenken!

Bootstrap

Spousta z nás Bootstrapu zpočátku nevěřila, ale přišli jsme jeho možnostem brzo na chuť. Bez něj už ani ránu!

CDN, WAF

Navrhujeme co nejrychlejší řešení s vysokou dostupností, proto u vybraných řešení používáme CDN i v kombinaci s WAF.

CDN, WAF

Wir entwerfen die schnellstmögliche Lösung mit hoher Verfügbarkeit. Aus diesem Grund verwenden wir bei ausgewählten Lösungen CDN in Kombination mit WAF.

Chef

Automatizace infrastruktury pomocí kuchařek a vlastních skriptů. Nový server upečeme v produkční podobě v řádu minut. Konfigurace stovek serverů tak díky Chefu držíme v lati.

Chef

Automatisierte Infrastrukturen mit Anleitungen und eigenen Skripten. Einen neuen produktionsbereiten Server erstellen wir innerhalb weniger Minuten. Mit Chef können wir Hunderte von Servern konfigurieren und warten.

Cloudhosting

Umíme různá řešení, ale cloudhosting je z mnoha důvodů tou nejvýhodnější cestou (na platformě Unix/Linux).

Cloudhosting

Wir beherrschen verschiedene Lösungen, aber Cloudhosting ist aus vielen Gründen die beste Lösung (auf der Plattform Unix/Linux).

Continuos Integration

Jede Änderung, welche beim Projekt erfolgt, möchten wir baldmöglichst testen. Hierfür verwenden wir Systeme wie Jenkins, Teamcity oder GitLab (ja, auch hier werden Kreuzzüge geführt).

Continuos integration

Každou změnu, kterou na projektu provedeme, chceme co nejdříve otestovat. Používáme k tomu nástroje jako Jenkins, Teamcity či GitLab (ano i zde se vedou svaté války).

CSS3

Den Kaskadenstil verwenden wir bereits zwanzig Jahre lang und während dieser Zeit haben wir uns mit älteren Browsern geplagt, welche Unterstützung benötigen. Das Schreiben mit CSS machen wir uns mit LESS leichter und seit Bootstrap 4 beginnen wir nach SASS Ausschau zu halten.

CSS3

Kaskádové styly používáme již druhou dekádu a celých těch dvacet let nás trápí starší prohlížeče, které je třeba podporovat. Psaní CSS si ulehčujeme pomocí LESSu a s příchodem Bootstrap 4 začínáme pokukovat po SASSu.

Eclipse

Eines der Lager sympathisiert mit der Entwicklung in Eclipse bzw. STS. Die Freiheit ist für uns wichtig. Aus diesem Grund sind wir alle für IDE, auch wenn das Lager der Entwickler, die für IntelliJ Idea sind, dies überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Eclipse

Jeden z táborů se kloní k vývoji v Eclipse, respektive STS. Svoboda je pro nás důležitá, takže výběr IDE je volbou každého z nás, i když zrovna tuto volbu tábor vývojářů na IntelliJ Idea vůbec nechápe.

Elastic Search

Wir probieren gerne neue Sachen aus, von Elastic sind wir aber dauerhaft begeistert. Auch die schwierigsten Fragen bewerkstelligt es schneller als andere Lösungen. Hierzu kommt noch die Erweiterbarkeit - mehr braucht man nicht zu erklären.

Elastic Search

Rádi zkoušíme nové věci, z Elasticu jsme ale stále nadšení. I nejsložitější dotazy zvládá rychleji než tradiční řešení, k tomu přidejme jeho škálovatelnost a více už netřeba vysvětlovat.

Funkcionální programování

Je staronovým fenoménem. Ačkoliv většina z nás prošla na škole semestry Lispu, aktuálně jej u nás používáme nesystematicky jen na úrovni Java closures, streamů, někteří z nás koketují s Rx. Rozhodně je to ale oblast, kde bychom se časem rádi víc posunuli.

Funktionales Programmieren

Es ist ein alt-neues Phänomen. Auch wenn die meisten von uns während des Studiums einige Semester Lisp hatten, wird es bei uns nicht systematisch auf Basis von Java Closures sowie Streams eingesetzt, einige von uns kokettieren mit Rx.  Maßgeblich ist jedoch der Bereich, wo wir mit der Zeit gerne mehr erreichen möchten.

G Suite (früher Google Apps)

Mit Begeisterung haben wir vor Jahren von den internen „Microsoft Exchange“- und einfachen File-Servern auf G Suite umgestellt.  Heute ist der Firmenalltag ohne G-Mail, gemeinschaftlich genutzte Daten auf Drive, Google-Dokumente, Kalender und ohne zusammenhängende Anwendungen aus den Google-Paketen nicht mehr vorstellbar.

G Suite (přejmenované Google Apps)

S nadšením jsme před lety přešli z interních Microsoft Exchange a jednoduchého file serveru na G Suite. Teď si firemní život bez Gmailu, sdílených dat na Drivu, Google dokumentů, kalendářů a souvisejících aplikací z Google balíku již nedovedeme představit.

GIT

Lange Zeit haben wir CVS verwendet, aber das ist bereits Vergangenheit. Die meisten von uns verwenden täglich GIT. Wir verfügen über ein eingeführtes Branching-Modell, damit an einem Projekt mehrere Mitarbeiter sowie an mehreren Aufgaben gleichzeitig arbeiten können.

GIT

Dlouho jsme používali CVS, ale to už je minulost. GIT používá většina z nás denně. Máme zavedený model branchování, abychom dokázali na projektu pracovat ve více lidech a na více úkolech zároveň.

GitLab

So was wie unser kleiner GitHub. Neben der übersichtlichen Anordnung der Berechtigungen und der Visualisierung von Änderungen verwenden wir die Schreibmöglichkeiten für Dokumentationen (Markdown ist super). Des Weiteren bemühen wir uns, mehr Merge Requests zu verwenden und darüber hinaus stellt dies eine Lösung für Code Review dar.

GitLab

Takový náš malý GitHub. Kromě zpřehlednění oprávnění a vizualizace změn využíváme možnosti pro psaní dokumentace (markdown je super), snažíme se více využívat merge requesty a je to místo pro řešení code review.

Groovy

Wird bei uns bereits seit längerer Zeit zum schnellen Customizing in einfacheren Projekten oder Integrationsteilen unter mehreren Modulen verwendet.  In der letzten Zeit bevorzugen wir jedoch Java 8.

Groovy

Již delší dobu se u nás používá pro rychlé customizace na jednodušších projektech nebo integrační části mezi několika moduly. V poslední době ale dáváme přednost Javě 8.

Grunt

Automatisierung für Entwickler. Wird bei uns primär zur Automatisierung von Deployment sowie zur Vereinfachung der lokalen Entwicklung verwendet - analog wie Yeoman zum Anlegen eines Projekts.

Grunt

Automatizace pro vývojáře. Využíváme primárně pro automatizaci deploymentu a zjednodušení lokálního vývoje, obdobně jako Yeoman pro založení projektu.

Gruppen/Teamkommunikation

Im Jahr 2016 haben wir zum ersten Mal das Open-Source-Tool Mattermost eingesetzt - es handelt sich um eine Slack-Alternative. Derzeit überwiegen die positiven Eigenschaften dieser Kommunikationsart.

Gulp/Webpack

Für uns ein untrennbares Paar zur Front-End-Entwicklung und -Einstellung. Die Grundeinstellungen kann jeder Webseiten-Ersteller leicht weiterentwickeln.

Gulp/Webpack

Pro nás nerozlučná dvojka pro vývoj a ladění frontendu. Základní nastavení může může snadno rozvíjet každý webař.

Haproxy

Nezbytný u všech našich provozovaných řešení. Slouží jako vstupní prvek umožňující všelijakou konfiguraci, typicky jako HTTPS terminátor a balancer.

Haproxy

Unabdingbar für all unsere Lösungen, die im Einsatz sind. Dient als Eingangselement, mit welchem jede Konfiguration möglich ist - typischerweise als HTTPS-Terminator oder Balancer.

HTML5

Basistechnologie, um welche herum alle Web-Projekte errichtet werden. Sukzessive sind wir von HTML3, HTML4 (auch sog. DHTML) über XHTML beim heutigen HTML5-Standard gelandet.

HTML5

Základní technologie, kolem které se staví všechny webové projekty. Postupně jsme si prošli cestou od HTML3, HTML4 (taky tzv. DHTML), přes XHTML, až po dnešní HTML5 standard.

IDE

IDE = Integrated Development Editor – ein Tool, das alles für die Entwickler beinhaltet, was sie für ihre Arbeit benötigen (bzw. zumindest das meiste davon). In IDE verbringen wir die meiste Zeit und auch deshalb werden darum Kreuzzüge geführt (ebenso wie bei der Verwendung von Tabulatoren und Leerzeichen für Absätze).

IDE

IDE = Integrated Development Editor – nástroj, který vývojáři přináší vše, co ke své práci potřebuje (nebo alespoň většinu z toho). V IDE trávíme většinu času a proto bývá předmětem svatých válek (stejně jako používání tabulátorů a mezer pro odsazování).

Instant messaging

Interně provozujeme Jabber XMPP server. Dokonce jsme si v době, kdy to ještě nebylo sexy, implementovali i vlastní Jabber boty, kteří nám zapisují do výkazů práce a zjišťují další informace z informačního systému.

Instant Messaging

Intern betreiben wir einen „Jabber XMPP“-Server. Sogar als es noch nicht sexy war, haben wir eigene Jabberbots implementiert, welche die Arbeitsnachweise protokollieren und weitere Informationen aus dem Informationssystem ermitteln.

IntelliJ Idea

IDE wird von unseren Entwicklern im maximalen Umfang verwendet. Mit diesem können wir uns in der Nähe unseres Codes bewegen und wir mögen dessen Benutzerfreundlichkeit und Intelligenz.

IntelliJ Idea

IDE používané našimi vývojáři v největší míře. Umožňuje nám být blízko našemu kódu a milujeme jeho uživatelskou přívětivost a inteligenci.

Intranet

Provozujeme vlastní informační intranetový portál nazvaný Jáchym. Jde o studnici všech možných firemních informací a sdělení. Chystáme jeho novějšího bratra Huga. ;-)

Intranet

Wir betreiben ein eigenes Intranet-Informationsportal namens Jáchym. Es handelt sich um einen Born mit allen möglichen Firmeninformationen und Mitteilungen. Sein jüngerer Bruder Hugo ist in Planung. ;-)

Java

Unsere Lösungen programmieren wir in der JAVA-Sprache. Wir verwenden die Möglichkeiten, welche Java 8 umfasst. Auf Produktebene unterstützen wir derzeit JDK 7, damit unsere Lösungen auch in der Umgebung vom Kunden funktionieren, wo die Upgrades der Java-Version schwieriger vonstatten gehen. Aufmerksam halten wir nach neuen Funktionen in Java 9 Ausschau.

Java

Naše řešení programujeme v jazyce JAVA. Využíváme možnosti, které přináší Java 8, na úrovni produktů zatím podporujeme JDK 7, aby naše řešení mohla běžet i v prostředí klienta, kde bývá upgrade verze Javy složitější. Opatrně pokukujeme po nových funkcích v Java 9.

Javascript

Gehört immer zum festen Bestandteil aller Projekte. Die Weiterentwicklung macht uns viel Spaß, auch wenn uns die Lebensdauer von einigen Javascript-Frameworks manchmal viel Kraft und Nerven kostet. Auch die Einführung von ES6 macht uns viel Spaß und die Neuheiten werden von uns verwendet.

Javascript

Stále nedílná součást všech projektů. Z rozvoje, který probíhá, máme velkou radost, i když nás životnost některých JS frameworků stojí občas dost úsilí. Máme radost také z příchodu ES6 a rádi jeho novinky používáme.

jQuery

Ist bei einfachen Webseiten auch weiterhin der schnellste Weg, um die Webseiten mit Leben zu füllen.

jQuery

U jednoduchých webů stále ta nejrychlejší cesta pro oživení webových stránek.

JVM

Die Tücken von JVM haben wir gut im Griff, einschließlich der Überwachungs-, Sicherheits- und Verfügbarkeitsmöglichkeiten. Seit der Version 1.2 ist Java auf dem Server im Einsatz.

JVM

Záludnosti JVM máme dobře zvládnuté, včetně možností monitoringu, zabezpečení a dostupnosti. Javu na serveru provozujeme od v1.2.

Logging

Zum Speichern und Nachschlagen von Informationen aus den Logdateien verwenden das intern eingesetzte „Open-Source Software NxLog“-Paket sowie Graylog und ElasticSearch. Zur Datenvisualisierung dient uns Kibana. Aber wer möchte (und Zugang dazu hat), kann sich die Logdateien auch auf der Festplatte ansehen.

Logování

Pro provozní uložení a dohledání informací z logů využíváme interně provozovaný balík open-source software NxLog, Graylog, ElasticSearch a pro vizualizaci dat nám slouží Kibana. Ale kdo chce (a má k nim přístup), může si prohlížet logy na disku.

Maven

Zum Building verwenden wir Maven.  Wir halten nach Gradle Ausschau, aber unterm Strich ist Maven einfach schneller - mit maximaler Unterstützung aller Entwicklertools.

Maven

Pro buildování využíváme Maven. Pokukujeme po Gradle, ale nakonec je Maven prostě nejrychlejší cesta s maximální podporou napříč všemi vývojovými nástroji.

Modulare Architektur

Stellt das Fundament für unsere Plattform dar und wurde auf einer Komposition aus Spring-Anwendungskontexten innerhalb eines Classloaders errichtet, was sich möglicherweise mit­­­ der Einführung von JigSaw ändert. Die Modularität haben wir relativ weit gezogen - sie deckt alles ab - von der Datenschicht bis Ul. Schlüsselattribute sind die Isolation, die Erweiterbarkeit und die Kombinierbarkeit.

Modulární architektura

Je základem naší platformy a je postavená na kompozici Spring aplikačních kontextů v rámci jediného classloaderu, což se možná změní s­­­ příchodem JigSaw. Modularitu jsme dotáhli poměrně daleko – pokrývá nám vše od datové vrstvy po UI. Klíčovými atributy jsou izolace, rozšiřitelnost a kombinovatelnost.

Mongo DB

Derzeit verfügen wir nur über einige Installationen, wo es als effektive Clusterlösung fungiert. Uns gefällt die Einfachheit, der Schemaless-Zugang und die Aggregation Framework. Derzeit erfüllt es unsere Erwartungen zur vollsten Zufriedenheit, auch wenn es uns am Anfang etwas Kopfzerbrechen bereitet hat.

Mongo DB

Máme zatím jen na pár instalacích, kde nám plní úlohu efektivního clusterovacího řešení. Líbí se nám jeho jednoduchost, schemaless přístup, agregační framework. Zatím plní naše očekávání na jedničku, i když pár vrásek nám už taky způsobil.

Monitoring

Provozovaná řešení je nutné monitorovat. Používáme interně provozovaný open-source software Nagios a Zabbix. Pro vnější monitoring našich webových řešení jsme před lety zvolili Pingdom.

MyBatis

Vereinfacht unsere Arbeit bezüglich der Persistenz der zur Datenbank übertragenen Objekte. Wir mögen es viel mehr als Hibernate. Im Rahmen der Projekte verwenden wir häufig unsere eigene Lösung (Adam). Aber wir begrüßen auch die direkte Arbeit mit der Datenbank über Spring JdbcTemplate.

MyBatis

Zjednodušuje nám práci s perzistencí objektů do databáze. Máme ho mnohem radši než Hibernate, na projektech pak často využíváme vlastní řešení (Adam). Nepohrdáme ale ani přímou prací s databází pomocí Spring JdbcTemplate.

MySQL

Eine schnelle Datenbank sowie eine vielfältige Auswahl an Tools und Systemen für Entwickler sowie zum Betrieb. Wir können sie auf clevere Weise erweitern sowie speichern, wir kennen die Schwachstellen der Datenbank bzw. die Stellen, wo sie besser als ein Oracle ist

MySQL

Rychlá databáze, široký výběr nástrojů pro vývojáře i provoz. Umíme ji rozumně škálovat, zálohovat, víme, kde jsou její slabiny a kde je naopak lepší než Oracle.

NoSQL

Gehört heute bereits zum gängigen Bestandteil von schwierigeren Lösungen. Meistens kombinieren wir es jedoch mit der klassischen relationalen Datenbank, welche als primärer Speicherort für die Projektdaten dient. NoSQL verfügt über Ansichtsmöglichkeiten, um die Daten anschließend einfach präsentieren zu können.

NoSQL

Dnes už běžná součást složitějších řešení. Většinou ale kombinujeme s klasickou relační databází, která slouží jako primární úložiště projektových dat a NoSQL pak nabízí pohledy pro snadnou prezentaci těchto dat dále.

Objektorientiertes Programmieren

Stellt die Basis für unsere Arbeit dar. Obwohl es aktuell mit vielen Mängeln behaftet ist, sind wir der Meinung, dass es derzeit das Beste ist, was wir zur produktiven Entwicklung von Anwendungen haben. Abstraktion, Delegation und Komposition, GOF Patterns - all dies gehört zu unserer täglichen Arbeit.

Objektově orientované programování

Je základ naší práce a ačkoliv je mu v dnešní době vytýkána řada nedostatků, myslíme si, že je to zatím to nejlepší, co tu pro produktivní vývoj aplikací máme. Abstrakce, delegace a kompozice, GOF patterny a mnoho dalšího je naším denním chlebem.

Oracle

Bei Großkunden die erste Wahl für eine relationale Datenbank. Wir kennen uns damit aus, machen aber absichtlich nicht von den Möglichkeiten Gebrauch, welche nicht auf andere Plattformen übertragbar sind.

Oracle

U velkých klientů je první volbou pro relační databázi. Umíme s ní, ale úmyslně nevyužíváme možnosti, které nejsou přenosné na jiné platformy.

Percona

Eine um Haaresbreite schnellere Implementierung als MySQL, welche wir bereits seit Jahren eher verwenden als dessen Vorlage MySQL. Auf API-Basis und die Funktionalitäten sind mit MySQL identisch, aber Percona ist schneller und bietet mehr Möglichkeiten (Speichern, Cluster).

Percona

O fous rychlejší implementace MySQL, kterou již léta nasazujeme spíše než její předobraz MySQL. Na úrovni API a funkcionality je shodná s MySQL, ale funguje nám rychleji a dává víc možností (zálohování, cluster).

React

Pořád se ho učíme, ale máme ho stále radši. Nehodí se na vše, co děláme, ale větší SPAčka jinak dělat nechceme (snad to tak ještě dlouho vydrží).

React

Muss von uns noch weiterentwickelt werden, aber wir mögen es immer mehr. Kann nicht für alles verwendet werden, was wir machen, aber eine größere SPA möchten wir trotzdem nicht machen (hoffentlich bleibt es uns noch lange erhalten).

Responsive Web-Design

Wir garantieren, dass die Webseiten und Web-Anwendungen von uns für die verschiedenen Geräte optimiert werden - von Telefonen über Tablets bis hin zu Desktops. Dies erreichen wir mit Bootstrap oder mit zum Beispiel dynamischen Abbildungen, wodurch die optimale Datengröße für das gerade verwendete Gerät gewährleistet ist.

Responsive webdesign

Zaručujeme, že weby a webové aplikace od nás budou optimalizované pro různá zařízení – od telefonů přes tablety až k desktopům. K tomu nám dopomáhá Bootstrap nebo třeba dynamické obrázky, které zajišťují optimální datovou velikost pro právě používané zařízení.

Sicherheit

Die automatisierten Penetrationstests (mit Acunetix) gehören zum festen Bestandteil unserer Test-Checkliste.  Bei bedeutenderen Lösungen werden Spezialisten aus der Branche (DCITKümmel) zu den manuellen Penetrationstests hinzugezogen. Wenn ein Fehler festgestellt wird, werden all unsere Lösungen berichtigt. Nebenbei bemerkt, niemand auf der Welt kann ein einwandfreies Produkt herstellen… Fernzugang zu den Servern - über OpenSSH nur für eine beschränkte Benutzergruppe (nur über deren SSH-Schlüssel) und nur von den aufgeführten IP-Adressen aus.

Skupinová/týmová komunikace

Nově jsme v roce 2016 začali používat open-source nástroj Mattermost, jde o Slack alternativu. Zatím převládají pozitiva tohoto druhu komunikace.

Spring

Hodně využíváme Spring framework a to nejen k řešení dependency injection, ale i dalších částí jako Spring MVC, Spring Security, Spring Batch atd. Líbí se nám i podpora pro testování, webové služby, LDAP komunikaci, zkrátka skoro všechno. :-)

Spring

Häufig verwenden wir Spring Framework - nicht nur für „Dependency Injection“-Lösungen, sondern auch für weitere Teile, wie z. B. Spring MVC, Spring Security, Spring Batch. Uns gefällt auch der Testsupport, die Webdienste, die LDAP-Kommunikation - kurz gesagt, einfach fast alles. :-)

Test Driven Development

Damit erleichtern wir uns die Arbeit. Nicht immer ist der Test das Erste, was wir aufschreiben, aber wir geben nicht auf. Ein Großteil der Arbeit der Java-Entwickler erfolgt nur mit Tests, ohne dass die Inbetriebnahme eines App-Servers erforderlich ist.

Test driven development

Děláme, abychom si ulehčili práci. Ne vždy je test to první, co napíšeme, ale nevzdáváme to. Velký kus práce Java vývojářů se vyvíjí pouze pomocí testů, aniž by bylo nutné spustit aplikační server.

Testování

Vývoj našich projektů a jejich testování jsou navzájem neoddělitelné. Řešíme to unit testy (JUnit), integračními testy (JUnit), end-to-end testy (Webdriver). Naši testeři provádějí finální prověrku (oproti checklistu), penetrační testování (Acunetix) i performance testy (Gatling). Po nasazení nových verzí nám vždy proběhne automatizovaný smoke testing.

Tests

Die Entwicklung unserer Projekte und deren Tests sind fest miteinander verbunden. Bei uns erfolgt die mit Unit-Test (JUnit), Integrationstests (JUnit) und End-to-End Tests (Webdriver). Durch unsere Tester erfolgen die finale Überprüfung (anhand der Checkliste) sowie die Penetrationstests (Acunetix) und auch die Performancetests (Gatling). Nach dem Einsatz von neuen Versionen erfolgt immer das automatisierte Smoke-Testing.

Überwachung

Die in Betrieb genommene Lösung muss überwacht werden. Wir verwenden die intern eingesetzte Open-Source-Software Nagios und Zabbix. Zur Außenüberwachung unserer Webseiten-Lösungen haben wir uns vor Jahren für Pingdom entschieden.

ViM

Drittbeliebteste IDE in unserer Firma. Alle anderen versuchen bereits seit Jahren vergeblich, mit den Funktionen mitzuhalten, über welche dieses magische Tool verfügt, wodurch sie bei den ViM-Benutzern nicht beliebt sind.

ViM

Třetí nejoblíbenější IDE v naší společnosti, všechny ostatní se již dlouhá léta bezvýsledně snaží dohnat funkce, které tento magický nástroj má, což uživatelům ViMu umožňuje pohlížet na nás ostatní přezíravě.

Web-Server

Die ursprünglich für unsere Infrastruktur verwendete Lösung Apache wurde sukzessive durch die effektivere Lösung NGINX ersetzt. Wir verwenden sie auch als Reverse Proxy Cache.

Webdriver

Wird von uns zum Schreiben von UI-Tests verwendet, in deren Rahmen die Funktionsfähigkeit aus Benutzersicht überprüft wird (End-to-End-Tests, Akzeptationstests). Tests dieser Art sind vor allem innerhalb der Produktentwicklung von Vorteil, wo sich ein eventueller Fehler auf mehrere Projekte auswirken kann. Das automatisierte Testen erfolgt durch uns in Kombination mit Browser Stack Automate.

Webdriver

Využíváme pro psaní UI testů, které prověří funkčnost z pohledu uživatele (end-to-end testy, akceptační testy). Testy tohoto typu se vyplatí především v rámci produktového vývoje, kde každá případná chyba ovlivní více projektů. Automatizované testování používáme v kombinaci s Browser Stack Automate.

Webový server

Původně používaný Apache na naší infrastruktuře postupně nahradil efektivnější NGINX. Využíváme jej i jako reverzní proxy keš.

Dlouhodobě úspěšným se může stát i váš projekt!

Pošlete nám poptávku

Přeskočit na hlavní nabídku